PRIORITY modernej správy domu

Bývanie v bytovom dome je výdobytkom modernej doby a má viacero výhod. V rodinnom dome obyčajne nemáte k dispozícii ekonóma, ktorý za Vás platí účty za energie a odpad, údržbára, ktorý opraví pokazené dvere, revízneho technika, ktorý dohliada nad bezpečnosťou zariadení v dome, technika, ktorý Vám predloží viacero ponúk na odstránenie závad, havarijnú službu, ktorá je 24 hodín v pohotovosti a odstaví prasknutý rozvod vody, upratovačku, ktorá sa stará o čistotu, záhradníka, ktorý Vám pokosí predzáhradku, účtovníka, ktorý Vám predloží ročné vyučtovanie nákladov a správu o stave domu, stavebného inžiniera, ktorý poradí s obnovou nehnuteľnosti a mnoho ďalších... A ak áno, tak náklady na takýto komfort sú neporovnateľne vyššie ako pri bytových domoch, kde je možné tieto služby zdieľať.

Aby ste výhody bývania v bytovom dome naplno pocítili, je potrebný správca, ktorý dennodenne dohliada na kvalitu služieb a zároveň spravuje dostatočný počet domov, aby bol schopný pokryť požadovaný rozsah služieb za výhodnú cenu.

Historicky, mnohé inštitúcie a spoločenstvá - kláštory, mestá, šľachtické a kráľovské domy mali osobu-služobníka (kastelána, starostu, komorníka, majordóma), ktorý konal v mene vlastníka nehnuteľnosti, zodpovedal za nehnuteľnosť, dohliadal na každodenné povinnosti a spravoval financie domu.

V modernej dobe prebrali túto pozíciu správcovia. Využívajú moderné technológie, ale požiadavky vlastníkov na osobu starajúcu sa o jej nehnuteľnosť sa nezmenili. Toto sú naše priority a stručný prehľad niektorých našich aktivít:
Bezpečnosť

Priorita 1. BDIEŤ NAD BEZPEČNOSŤOU

Ochrana majetku pred zničením a predchádzanie úrazom z držby nehnuteľnosti je naša najdôležitejšia priorita. Ponúkame prepracovaný systém cyklických revízií a odborných prehliadok spolu s následným odstraňovaním nedostatkov. Vykonávame prevenciu a drobnú údržbu vo vlastnej réžii. Všetky domy v správe máme kvalitne poistené pre prípad nepredvídateľných udalostí.
Hájiť záujmy vlastníkov

Priorita 2. HÁJIŤ ZÁUJMY VLASTNÍKOV

Správa je starostlivosťou o cudzí majetok a hospodárenie s prostriedkami vlastníkov. Preto je našou prioritou hájenie záujmov vlastníkov, ochrana ich práv a zabezpečenie ich povinností plynúcich z vlastníctva nehnuteľnosti.

Vlastníkom predkladáme kvalitnú zmluvu o výkone správy. Ponúkame moderné nástroje za účelom efektívneho prijímania kolektívnych rozhodnutí. Kompletný register rozhodnutí vlastníkov je prístupný na portáli. Starostlivo hľadáme čestných a spoľahlivých zamestnancov.
Chod domu

Priorita 3. DOHLIADAŤ NA CHOD DOMU

Zabezpečenie bezproblémového každodenného chodu domu a rýchle odstránenie vzniknutých závad bez zbytočného obťažovania vlastníkov je každodenný chlebík správcu. Toto je oblasť, kde nedostatky bezprostredne vidieť, preto nám na nej veľmi záleží.

Disponujeme jedinečným systémom HELPDESKu a starostlivosti o čistotu domu s možnosťou priebežného sledovania výkonov. Vďaka dôslednej kontrole nakupovaných služieb disponujeme preverenými dodávateľmi služieb pre bytové domy v Bratislave.

Financie

Priorita 4. STRÁŽIŤ FINANCIE MAJITEĽOV

Obyvatelia bytového domu tvoria spoločenstvo, ktoré spoločne hospodári. Okrem prevádzky často spolu riešia finančne náročné investície. Významná úloha správcu je zabezpečiť dôsledné uplatňovanie rozhodnutí vlastníkov, plynulé finančné toky a transparentné rozdelenie nákladov medzi vlastníkmi.

Prevádzkujeme vlastný informačný portál, kde majú vlastníci 24 hodín denne k nahliadnutiu komplexné informácie o dome. Mesačne posielame vlastníkom e-mailom výpisy z ich osobného konta platieb. Ponúkame bohaté skúsenosti s financovaním projektov a zabezpečením dotačných zdrojov.
Zvelľaďovanie matjetku

Priorita 5. ZVEĽAĎOVAŤ MAJETOK VLASTNÍKOV

Vykonávame poradenstvo v oblasti modernizácie a plánovania úsporných opatrení. Asistujeme pri investičných akciách formou poradenstva pri výbere dodávateľov, príprave technických projektov, zabezpečení financovania, príprave podkladov k žiadostiam o úvery, dotačné programy a granty.

Plán opráv a údržby je pre nás kľúčový dokument. Pri jeho tvorbe predkladáme vlastníkom návrhy na zlepšenia bezpečnosti, hospodárnosti, komfortu, či predĺženie životnosti bytového domu. Vlastníci majú na portáli k dispozícii históriu významných investícií na dome.
Zlepšovanie

Priorita 6. ZLEPŠOVAŤ NAŠE SLUŽBY

Našou ambíciou je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave. Aj preto usilovne hľadáme oblasti na zlepšenia. Neustále investujeme do rozvoja ľudí, optimalizácie procesov a modernizácie informačných technológií. Zameriavame sa na odhaľovanie vnútorných rezerv a zefektívňovanie našich činností. Dávame storočiami overením princípom výkonu správy modernú formu.

Želáme si, aby keď budete nespokojní so správou, ste to povedali nám - a naopak, ak budete spokojní, povedzte to, prosím, iným. Odmeníme sa Vám za každú dobrú radu a referenciu. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.